สาขาีอุตสาหกรรมสาขาเกษตรและประมงสาขาีพลังงานสาขาีการท่องเที่ยวและกีฬาสาขาีขนส่งและโลจิสติกส์สาขาเกษตรและประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สาขาีอุตสาหกรรม