- ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ

- ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้นภายในประเทศ จำแนกตามเชื้อเพลิง