- ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

- ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น จำแนกตามเชื้อเพลิง