- ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ

- ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งผลิต