- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ

- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งผลิต