- ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและผู้ผลิต