- ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล

- ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน