- ปริมาณการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

- ปริมาณการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น จำแนกตามเชื้อเพลิง