- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (NG)

- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจำแนกตามประเทศ