- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (LNG)

- ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติตามประเทศ