- ปริมาณการนำเข้า ก๊าซโปรเพน

- ปริมาณการนำเข้าโปรเพนจำแนกตามประเทศ