- ปริมาณการนำเข้า ก๊าซบิวเทน

- ปริมาณการนำเข้าบิวเทน จำแนกตามประเทศ