- ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดและประเทศ