- ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ