- ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

- ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง