- ปริมาณการใช้ลิกไนต์

- ปริมาณการใช้ลิกไนต์ รายสาขาเศรษฐกิจ