- ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่นจากผู้ผลิต

- ปริมาณการใช้น้ำมันดิบและวัตถุดิบเข้าขบวนการกลั่น จำแนกตามชนิดน้ำมัน/ประเทศ