- ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ