- ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ

- ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ (โรงแยกก๊าซฯ โรงไฟฟ้า IPP SPP อุตสาหกรรม NGV)