- ปริมาณการใช้ LPG

- ปริมาณการใช้ LPG จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ (ครัวเรือน อุตสาหกรรม ขนส่ง ปิโตรเคมี)