- ปริมาณการใช้ก๊าซบิวเทน

- ประมาณการใช้บิวเทน จำแนกตามจังหวัด/ประเภทธุรกิจ