- การขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต

- ปริมาณการขายน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม