- การขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต

- ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม