- การขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต

- ปริมาณการขายคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม