- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)