- พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)