- ผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- ผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)