- พลังงานที่จำหน่ายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)

- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ จำแนกตามประเภทผู้ใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ)