- จำนวนสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

- จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามจังหวัดและภาค

- จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองระบบการควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- จำนวนสถานประกอบการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำแนกตามชื่อและที่ตั้ง