- จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)

- จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) แยกรายจังหวัด และประเภทสถานี (สถานีแนวท่อ/สถานีแม่/สถานีลูก) และแยกตามผู้ประกอบการ