- จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

- จำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามชื่อและที่ตั้งและวันที่หมดอายุ