- จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่น

- จำนวนผู้ประกอบการน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบ จำแนกเป็นรายบุคคล