- จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซล ที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย จากกรมธุรกิจพลังงาน

- จำนวนผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้รับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน จำแนกเป็นรายบุคคลตามผู้ผลิต

และผู้จำหน่าย