- ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ

- ปริมาณการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ จำแนกตามประเทศ