- ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ