- ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป

- ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป จำแนกตามชนิดน้ำมันและประเทศ