- ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า

- ปริมาณการส่งออกไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค