- มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

- มูลค่าการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง