- มูลค่าการขายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิต

- มูลค่าการขายน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม