- มูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต

- มูลค่าการขายก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม