- มูลค่าการขายคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต

- มูลค่าการขายคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม