- ปริมาณการสำรองน้ำมันดิบ

- ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง (P1,P2)