- ปริมาณการสำรองคอนเดนเสท

- ปริมาณสำรองคอนเดนเสท จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง