- ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ

- ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งและประเภทของการสำรอง