- ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า

- ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นำเข้า จำแนกตามประเภท