- ราคาน้ำมันดิบ

- ราคาน้ำมันดิบ ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม