- ราคาก๊าซธรรมชาติ

- ราคาก๊าซธรรมชาติ ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม