- ราคาคอนเดนเสท

- ราคาคอนเดนเสท ณ ปากหลุม จำแนกตามแหล่งปิโตรเลียม