- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามเศรษฐสังคมของครัวเรือน

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทพลังงานและภาค

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นต่อเดือนของครัวเรือน