- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์

- ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายและขนาดของกิจการ